Thuộc Bộ: 刀[ĐAO]
Âm ON : ケン
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
chứng KHOÁN lao ĐAO (刀) vì 2 (二) vụ HOẢ (火) hoạn lớn

KANJI LIÊN QUAN