Thuộc Bộ: 亥[HỢI] 刂[ĐAO]
Âm ON : コク
Âm KUN : きざ.む きざ.み
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Dùng dao khắc hình 4 người đội mũ

KANJI LIÊN QUAN