Thuộc Bộ:
Âm ON : ゼン
Âm KUN : まえ -まえ
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Tôi chuẩn bị cho bữa tối trước khi mặt trăng lên

KANJI LIÊN QUAN