Thuộc Bộ: 且[THẢ, THƯ] 力[LỰC]
Âm ON : ジョ
Âm KUN : たす.ける たす.かる す.ける すけ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
1 mắt nên cần lực giúp đỡ

KANJI LIÊN QUAN