Thuộc Bộ: 免[MIỄN, VẤN] 力[LỰC]
Âm ON : ベン
Âm KUN : つと.める
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Người đàn ông đang làm lợi với sức mạnh của ông ấy(強).

KANJI LIÊN QUAN