Thuộc Bộ: 矛[MÂU]
Âm ON : ム
Âm KUN : つと.める
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Dùng LỰC cầm MÂU chiến đấu là nghĩa VỤ

KANJI LIÊN QUAN