Thuộc Bộ: 勹[BAO] 己[KỈ]
Âm ON : ホウ
Âm KUN : つつ.む くる.む
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Bao bọc cơ thể bằng cách ôm lấy bản thân

KANJI LIÊN QUAN