Thuộc Bộ: 匕[CHỦY]
Âm ON : ホク
Âm KUN : きた
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Hai người đang quay mặt nhau bởi vì trời lạnh ở phía bắc

KANJI LIÊN QUAN