Thuộc Bộ: 匚[PHƯƠNG] 乂[NGHỆ]
Âm ON : ク オウ コウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Khu này được chia thành ba bức tường và hai con đường.

KANJI LIÊN QUAN