Thuộc Bộ: 丿[PHIỆT, TRIỆT] 十[THẬP]
Âm ON : セン
Âm KUN : ち
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Thêm ノ đến 10 (十) để tạo ra ngàn , một số lượng lớn hơn.

KANJI LIÊN QUAN