Thuộc Bộ: 丶[CHỦ] 二[NHỊ] 十[THẬP]
Âm ON : ハン
Âm KUN : なか.ば
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Hãy cắt 3 đoạn thẳng làm hai nửa,tuy nhiên chỉ đoạn thẳng đầu tiên bị đứt

KANJI LIÊN QUAN