Thuộc Bộ: 甲[GIÁP]
Âm ON : タン
Âm KUN : ひとえ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
3 cái cây trên đồng quá đơn giản, 10h ra làm cũng dc

KANJI LIÊN QUAN