Thuộc Bộ: 卩[TIẾT]
Âm ON : イン
Âm KUN : しるし -じるし しる.す
Cấp độ : N2
Cách nhớ
chữ latinh : chữ E và chữ P đọc là ép nghĩa là ấn xuống

KANJI LIÊN QUAN