Thuộc Bộ: 厂[HÁN, XƯỞNG] 日[NHẬT, NHỰT] 子[TỬ, TÍ]
Âm ON : コウ
Âm KUN : あつ.い あか
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Cậu Bé 子 có khuôn mặt như mặt Trời 日 ở dưới sườn Núi 厂 thật nhân Hậu