Thuộc Bộ: 厂[HÁN, XƯỞNG] 白[BẠCH] 小[TIỂU]
Âm ON : ゲン
Âm KUN : はら
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Thảo nguyên được bao trùm bởi những con dốc nhỏ màu trắng

KANJI LIÊN QUAN