Thuộc Bộ: 厶[KHƯ]
Âm ON : サン シン
Âm KUN : まい.る まい- まじわる みつ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Mư 厶 Đại Tam Tham gia chiến trận

KANJI LIÊN QUAN