Thuộc Bộ:
Âm ON : コウ ク
Âm KUN : くち
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một cái mồm