Thuộc Bộ: 十[THẬP] 口[KHẨU]
Âm ON : コ
Âm KUN : ふる.い ふる- -ふる.す
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Khi bạn nghe một câu chuyện mười(十) lần,nó trở nên