Thuộc Bộ: 口[KHẨU]
Âm ON : ウ ユウ
Âm KUN : みぎ
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Tôi ăn với tay phải của tôi

KANJI LIÊN QUAN