Thuộc Bộ: 口[KHẨU]
Âm ON : ゴウ
Âm KUN : さけ.ぶ よびな
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Hô to số của bạn