Thuộc Bộ: 冂[QUYNH] 一[NHẤT] 口[KHẨU]
Âm ON : ドウ
Âm KUN : おな.じ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Những người đến ở và những người đi ra ngoài đều sử dụng cùng một cái cửa