Thuộc Bộ: 尹[DUẪN, DOÃN] 口[KHẨU]
Âm ON : クン
Âm KUN : きみ -ぎみ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tướng của tôi cung cấp các đơn đặt hàng với dùi cui và miệng (口).