Thuộc Bộ: 口[KHẨU] 及[CẬP]
Âm ON : キュウ
Âm KUN : す.う
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi hít vào khói thuốc