Thuộc Bộ: 牛[NGƯU] 口[KHẨU]
Âm ON : コク
Âm KUN : つ.げる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
con Trâu (牛 ) báo cáo bằng mồm (口)