Thuộc Bộ: 冂[QUYNH] 吉[CÁT]
Âm ON : シュウ
Âm KUN : まわ.り
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Những gì bạn ăn sẽ trở về với đất (土). Tất cả mọi thứ theo vòng tuần hoàn

KANJI LIÊN QUAN