Thuộc Bộ: 口[KHẨU] 乎[HỒ, HÔ]
Âm ON : コ
Âm KUN : よ.ぶ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Giơ 2 tay, mồm kêu to để gọi