Thuộc Bộ: 口[KHẨU]
Âm ON : ヒン ホン
Âm KUN : しな
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là thể hiện của ba sản phẩm