Thuộc Bộ: 口[KHẨU] 貝[BỐI]
Âm ON : イン
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Một người trả tiền và được một thẻ thành viên tàu.