Thuộc Bộ: 門[MÔN] 口[KHẨU]
Âm ON : モン
Âm KUN : と.う と.い とん
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Ở cái cổng(門),tôi hỏi những câu hỏi