Thuộc Bộ: 口[KHẨU] 契[KHẾ, TIẾT, KHIẾT, KHẤT]
Âm ON : キツ
Âm KUN : の.む
Cấp độ : N2
Cách nhớ
miệng sinh ra những lời đao to búa lớn sẽ rất đói khát.