Thuộc Bộ: 呂[LỮ, LÃ]
Âm ON : エイ
Âm KUN : いとな.む いとな.み
Cấp độ : N2
Cách nhớ
muốn kinh doanh phải có kim chỉ (いと)nam (なむ)

KANJI LIÊN QUAN