Thuộc Bộ:
Âm ON : ド ト
Âm KUN : つち
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Một mầm nụ trồi ra từ đất

KANJI LIÊN QUAN