Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ]
Âm ON : ザイ
Âm KUN : あ.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
hiện Tại ở nhà tranh vách đất

KANJI LIÊN QUAN