Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ] 反[PHẢN, PHIÊN]
Âm ON : ハン
Âm KUN : さか
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đất phản ngược lại làm thành dốc