Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ] 方[PHƯƠNG]
Âm ON : ボウ ボッ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Vùng đất địa phương Phương --> Phường