Thuộc Bộ: 刑[HÌNH] 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ]
Âm ON : ケイ
Âm KUN : かた -がた
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Khuôn hình làm từ đất