Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ] 成[THÀNH]
Âm ON : ジョウ
Âm KUN : しろ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tường THÀNH thì luôn làm bằng ĐẤT