Thuộc Bộ: 尚[THƯỢNG] 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ]
Âm ON : ドウ
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Nó là một cái phòng lớn trên đất (土).

KANJI LIÊN QUAN