Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ]
Âm ON : エン
Âm KUN : しお
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Thức ăn trên đĩa (皿) thì mặn