Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ] 曽[TẰNG]
Âm ON : ゾウ
Âm KUN : ま.す ま.し ふ.える ふ.やす
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tăng đất để làm ruộng 1 ngày

KANJI LIÊN QUAN