Thuộc Bộ: 夕[TỊCH]
Âm ON : ム ボウ
Âm KUN : ゆめ ゆめ.みる くら.い
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Vào buổi tối(タ),tôi đã có một giấc mơ về cánh đồng.

KANJI LIÊN QUAN