Thuộc Bộ: 一[NHẤT] 大[ĐẠI, THÁI]
Âm ON : テン
Âm KUN : あまつ あめ あま-
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Tôi nghĩ về thiên đường với những cánh tay mở rộng

KANJI LIÊN QUAN