Thuộc Bộ: 丨[CỔN] 大[ĐẠI, THÁI]
Âm ON : オウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Người (人) là trung tâm của sơ đồ