Thuộc Bộ: 丿[PHIỆT, TRIỆT] 夫[PHU, PHÙ]
Âm ON : シツ
Âm KUN : うしな.う う.せる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chồng tôi bị (衆) mất việc và anh ấy đang khóc

KANJI LIÊN QUAN