Thuộc Bộ:
Âm ON : ジョ ニョ ニョウ
Âm KUN : おんな め
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Đây là thể hiện của người đàn bà

KANJI LIÊN QUAN