Thuộc Bộ: 宀[MIÊN] 于[VU, HU, Ư, Ô]
Âm ON : ウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Dưới vòm trời 4 phương trên dưới chỉ vũ trụ