Thuộc Bộ: 宀[MIÊN] 元[NGUYÊN]
Âm ON : カン
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Nguyên 1 ngày trong nhà cũng hoàn thành