Thuộc Bộ: 宀[MIÊN] 奇[KÌ, CƠ]
Âm ON : キ
Âm KUN : よ.る -よ.り よ.せる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Mái nhà to lớn vậy rất có khả năng là KÍ túc xá