Thuộc Bộ: 圭[KHUÊ] 寸[THỐN]
Âm ON : フウ ホウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
2 miếng đất bị niêm phong nhìn rất thốn

KANJI LIÊN QUAN