Thuộc Bộ: 寸[THỐN]
Âm ON : セン
Âm KUN : もっぱ.ら
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Làm chuyên môn về 10 cái ruộng sẽ hơi thốn

KANJI LIÊN QUAN